ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
8. Q&A
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์
การบริหารงาน
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือวิชาเรียนร่วม
สำหรับส่วนงาน
สำหรับผู้เรียน
คู่มือหลักสูตรอบรมระยะสั้น
สำหรับส่วนงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต