“เรียนร่วม มช.“
คืออะไร?

กระบวนวิชาวิชาเรียนร่วม หรือ Advanced@CMU คือวิชาที่คณะต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนในวัยทำงาน หรือผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษา มช. ในวิชาทั้งระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาในฐานะ ผู้เรียน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินเช่นเดียวกับนักศึกษา มช. มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ต่อเติมความรู้และเพิ่มพูนทักษะ เมื่อผ่านการประเมินผู้เรียนจะได้รับใบระเบียนการศึกษาของมช. (transcript) เป็นหลักฐานทางการศึกษาเพื่อใช้ในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงาน หากผู้เรียนไม่ประสงค์จะรับการประเมิน สามารถขอเป็นผู้เข้าร่วมเรียน (visitor) โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกระบวนวิชา

การเรียนร่วมเป็นการเรียนแบบ Non Degree หากผู้เรียนประสงค์จะเรียนเพื่อปริญญาในอนาคต ผู้เรียนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของ มช. ตามรูปแบบปกติ หากได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา มช. จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เก็บสะสมไว้ โดยไม่ต้องเรียนวิชานั้นซ้ำอีก ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนร่วมสามารถใช้บริการสำนักหอสมุด อินเทอร์เน็ต พื้นที่การเรียนรู้ ITSC corner และขนส่งมวลชน (รถม่วง) ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลากร มช. จะได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และมี ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้เรียนที่โอนหน่วยกิตจากธนาคารหน่วยกิตในระบบการศึกษาตลอดชีวิต

สำหรับผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถศึกษา ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสืบค้น ข้อมูลหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครกระบวนวิชาเรียนร่วมตามแผนการศึกษาต่อของผู้เรียน

“เรียนร่วม มช.“
ได้อะไรบ้าง?

การเรียนร่วมเป็นการเรียนแบบ Non Degree โดยภายหลังการสำเร็จการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้รับเกรดและหน่วยกิตที่สามารถสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งสามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตในระบบ หากผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา มช. จึงจะสามารถเทียบโอนตามเงื่อนไขของระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สำเร็จการเรียนร่วม ตามระเบียบการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถขอรับระเบียนการศึกษา (Transcript) จากสำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการสมัครศึกษาต่อและสมัครงาน

Responsive image
ได้รับ
ใบทรานสคริป มช.
Responsive image
สะสมหน่วยกิต
ใน Credit Bank
Responsive image
สร้าง Profile
(Portfolio)
Responsive image
การลงทะเบียน“เรียนร่วม”

การลงทะเบียนเรียนร่วม มีลักษณะคล้ายคลึงกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในระบบ โดยสามารถเลือกและลงทะเบียนในวิชาที่ต้องการ และรอการคัดเลือกจากอาจารย์ผู้สอนในวิชานั้น ๆ โดยจะดำเนินการคัดเลือก 2 ครั้งต่อนึ่งเทอม สามารถศึกษาระยะเวลาการคัดเลือกได้จากตารางกำหนดการเรียนร่วม หากได้รับคัดเลือกจึงจะสามารถดำเนินการชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนด ภายหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนั้นผู้เรียนจึงจะได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าเรียนของวิชาเรียนร่วม

ลงทะเบียน
ใคร “เรียนร่วม“
ได้บ้าง?

วิชาเรียนร่วม Advanced@CMU เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนในวัยทำงาน หรือผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษา มช. ในวิชาทั้งระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาในฐานะ ผู้เรียน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินเช่นเดียวกับนักศึกษา มช. มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ต่อเติมความรู้และเพิ่มพูนทักษะที่ต้องการเพื่อการทำงาน และการนำไปประชุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

...
ช่วงวัยเรียน
เรียนมัธยม
...
ช่วงวัยเรียน
อุดมศึกษา
...
ช่วง
วัยทำงาน
...
ช่วง
วัยเกษียณ
FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ“เรียนร่วม”
A : เรียนร่วมเหมาะกับ
 1. นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณ
 2. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ re-skill และ upskill เพื่อใช้ในการเรียนและการทำงาน
 3. ผู้ที่ต้องการเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดในการศึกษาสู่หลักสูตรปริญญา ในอนาคต
 4. ผู้ที่ต้องการทบทวนบทเรียน หรือทดลองเรียนวิชาจากคณะที่สนใจ
A : อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562
A : รูปแบบการเรียนขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกระบวนวิชานั้น ๆ มีรูปแบบการเรียนออนไลน์ (Online) และ การเรียนในห้องเรียน (Onsite) โดยสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการเรียนในแต่ละรายวิชา ในส่วนข้อมูล
A : อักษร V เป็นอักษรแสดงว่า ผู้เรียนได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น โดยต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
A : อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผู้เรียนได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต้องดำเนินการขอถอนกระบวนวิชาในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน
A : CMU E-Learning, Jumbo Net, ITSC Corner & CMU learning Space, บริการสำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ และขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัย
A : เมื่อประกาศผลการศึกษาแล้ว สามารถติดต่อขอใบระเบียนการศึกษาหรือ Transcript จากสำนักทะเบียนและประมวลผลผ่านเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-5394-8901
A :
- สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับส่วนลดค่าบำรุง 1,500 บาท
- สิทธิพิเศษส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้เรียนที่โอนหน่วยกิตในระบบการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564
A : รูปแบบการเรียนภาคปกติมีช่วงเวลาการเรียนตามวันเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. ส่วนภาคพิเศษมีช่วงเวลาการเรียน นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และวันเสาร์ - อาทิตย์ 8.00 - 16.00 น.
A :
ขั้นตอนการโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) :
 1. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวและกระบวนวิชาที่ประสงค์จะขอโอนหน่วยกิตออนไลน์ ที่ www.reg.cmu.ac.th
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบผ่านระบบ (หากเกิน3วันทำการ หลังจากวันที่ยืนยันข้อมูล กรุณาติดต่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืองานบริการฯ คณะต้นสังกัด)
 3. นักศึกษาพิมพ์ใบร้องยื่นแก่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และที่งานบริการศึกษาคณะต้นสังกัด
 4. คณะพิจารณารับโอนหน่วยกิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. นักศึกษากลับเข้าสู่ระบบเพื่อสแกน QR Code เพื่อชำระค่าธรรมเนียม
A :
หลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
 2. วิชาทั่วไปที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของของสังคม สามารถนำไปประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน
 3. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
 4. วิชาเฉพาะด้านตามพื้นฐานวิชาชีพ แบ่งออกเป็น วิชาเอก (Major) วิชาแกน (Core courses) และวิชาโท (Minor) โดยมีหน่วยกิตสะสมลดหลั่นตามลำดับ
 5. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)
 6. วิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจอย่างอิสระ
A : ศึกษากระบวนวิชาจากโครงสร้างหลักสูตรในคณะที่สนใจ โดยเลือกคณะและระดับการศึกษาที่สนใจ เพื่อดูกระบวนวิชาที่สามารถเทียบโอนในโครงสร้างหลักสูตรในอนาคต https://mis.cmu.ac.th/TQF/TQF2/CurriculumPublicList.aspx

ไม่ใช่นักศึกษา มช. ก็เรียน มช. ได้
“เสริมทักษะพิเศษ เรียนไว้เพิ่มโอกาสการได้งาน”

พัฒนาความรู้ให้สมบูรณ์และนำมาใช้แบบมืออาชีพ

เริ่มเรียนกันเลย