การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel รุ่นที่ 2


หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel  นี้เป็นหลักสูตรอบรมในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้น

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 12 ก.ค. 64 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 14 ก.ย. 64 เวลา 10:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
20 ก.ย. 64 เวลา 09:00 น. ถึง 24 ก.ย. 64 เวลา 12:00 น.
เรียนออนไลน์
จำนวนรับสมัคร
20 คน
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม มีทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตารางคำนวณ (Microsoft Excel)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
3,000 บาท

(สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท)
ส่วนลด
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
-
หลักการและเหตุผล

           ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งยึดหลักการบริหารว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างประเทศและประชากรให้มีรายได้สูงสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นด้านหนึ่งที่ต้องการการปฏิรูป นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 จึงต้องมีการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน
          ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีอย่างต่อเนื่อง และหลายองค์กรมีความพยายามในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เกิดเป็นข้อมูลที่เปิดออกมา (Open Data) เพื่อเป็นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการผลิตหรือพัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เข้ากับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis) และแบบอัตโนมัติบนกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่  โดยเลือกคุณลักษณะสำคัญของข้อมูล จำแนกประเภท ตรวจจับความผิดปกติ ทำนาย หรืออนุมาน เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งแบบข้อความและรูปภาพ รวมถึงเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ที่อยู่บนบล็อค เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Blog, Website, Social Media) ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมดิจิทัลด้านต่างๆ เช่น การแพทย์และโรงพยาบาล การเกษตร การตลาด การเงิน การบริหารรัฐกิจ เป็นต้น
          นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ต้องอาศัยความเข้าใจข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ และระยะเวลาการเรียนรู้ระยะสั้น เพื่อบุคลากรได้มีสมรรถนะ และสามารถเริ่มสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรของตนเอง กลุ่มบุคลากรเหล่านี้ยังขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และไม่รู้วิธีใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร  จึงนำมาสู่การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นสมรรถนะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเบื้องต้น โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำเร็จรูปเพื่อการสร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถแปลผลรวมทั้งประเมินแบบจำลองที่สร้างได้

เนื้อหาของหลักสูตร

            หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel  นี้เป็นหลักสูตรอบรมในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้น
             รูปแบบการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนผ่าน Video on Demand และ Virtual Classroom รวม 15 ชั่วโมงการเรียนรู้  ประกอบด้วยระยะเวลาการเรียน ฝึกปฏิบัติและทำแบบทดสอบ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย
-          การเรียนผ่านระบบ Video on Demand (12 ชั่วโมงการเรียนรู้ : วิดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 15 นาที และฝึกปฏิบัติและทำแบบทดสอบ)   
-          Virtual Classroom (3 ชั่วโมงปฏิบัติการ เพิ่อสาธิตการใช้งานเบื้องต้นในประเด็นสำคัญ และอภิปรายผลการศึกษาจาก Problem-based learning ในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ)
-          การตอบคำถามผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
 

เนื้อหา จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
1. Fundamental of data analysis with Excel 1
2. Basic data extraction and cleaning  using Excel functions and formatting techniques, including column and table formatting, basic macros, and conditional formatting 2
3. Static report data using Excel functions and features, including INDEX MATCH, VLOOKUP, COUNTIF, etc.  3
4. Create an interactive dashboard using PivotTables, PivotCharts, and Slicers 2
5. Present visual insights with dashboards in Excel 3
6. Geospatial visualization with Excel 2
7. Statistical analysis 2
                              *จำนวนชั่วโมงและหัวข้อย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel รุ่นที่ 2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
รศ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นางสาว ณัฐศิธธาอัญญ์ ฟูตระกูล
natsitthaan.f@elearning.cmu.ac.th
0-5394-3415-16 และ 0-5389-2281
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ก.พ. 2566 - 28 มี.ค. 2566

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,900 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ม.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566

ภาษาไทย
ราคา 2,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 31 มี.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์