การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน รุ่นที่ 3


หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอนนี้เป็นหลักสูตรอบรมในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องที่มีสมรรถนะระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 15 มี.ค. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 22 เม.ย. 65 เวลา 16:00 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 22 เม.ย. 65 เวลา 16:30 น.
ช่วงเวลาเรียน
25 เม.ย. 65 เวลา 13:00 น. ถึง 29 เม.ย. 65 เวลา 16:00 น.
เรียนออน์ไลน์
Online ผ่าน Zoom **ส่วนงานเจ้าของหลักสูตรจะทำการติดต่อกับผู้เรียนโดยตรงเพื่อนำส่งเนื้อหาการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ
จำนวนรับสมัคร
20 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 10 คน **หากจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำอาจมีการขยายเวลาการรับสมัคร)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2,400 บาท
(และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่))
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตารางคำนวณ (Microsoft Excel)

หลักการและเหตุผล

           ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งยึดหลักการบริหารว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างประเทศและประชากรให้มีรายได้สูงสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นด้านหนึ่งที่ต้องการการปฏิรูป นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 จึงต้องมีการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน
       ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีอย่างต่อเนื่อง และหลายองค์กรมีความพยายามในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เกิดเป็นข้อมูลที่เปิดออกมา (Open Data) เพื่อเป็นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการผลิตหรือพัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เข้ากับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis) และแบบอัตโนมัติบนกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่  โดยเลือกคุณลักษณะสำคัญของข้อมูล จำแนกประเภท ตรวจจับความผิดปกติ ทำนาย หรืออนุมาน เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งแบบข้อความและรูปภาพ รวมถึงเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ที่อยู่บนบล็อค เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Blog, Website, Social Media) ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมดิจิทัลด้านต่างๆ เช่น การแพทย์และโรงพยาบาล การเกษตร การตลาด การเงิน การบริหารรัฐกิจ เป็นต้น
          นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ต้องอาศัยความเข้าใจข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ และระยะเวลาการเรียนรู้ระยะสั้น เพื่อบุคลากรได้มีสมรรถนะ และสามารถเริ่มสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรของตนเอง กลุ่มบุคลากรเหล่านี้ยังขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และไม่รู้วิธีใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร  จึงนำมาสู่การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอนนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง และต้องการนำเครื่องมือสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสร้างแบบจำลอง รวมทั้งสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือระบบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

เนื้อหาของหลักสูตร

     หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอนนี้เป็นหลักสูตรอบรมในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องที่มีสมรรถนะระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน
      รูปแบบการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนผ่าน Video on Demand และ Virtual Classroom รวม 15 ชั่วโมงการเรียนรู้  ประกอบด้วยระยะเวลาการเรียน ฝึกปฏิบัติและทำแบบทดสอบ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 2 เดือน  โดยกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย
-          การเรียนผ่านระบบ Video on Demand (12 ชั่วโมงการเรียนรู้ : วิดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 15 นาที และฝึกปฏิบัติและทำแบบทดสอบ)   
-          Virtual Classroom (3 ชั่วโมงปฏิบัติการ เพิ่อสาธิตการใช้งานเบื้องต้นในประเด็นสำคัญ และอภิปรายผลการศึกษาจาก Problem-based learning ในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ)
-    การตอบคำถามผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

เนื้อหา จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
1. Data manipulation with Python 3
2. Classification analysis modeling -  Machine learning and basic classification techniques: decision tee, Naïve Bayes, k-Nearest Neighbors
-  Performance evaluation
-  Model parameters tuning for classification analysis
3
3. Clustering analysis modeling -  Machine learning and basic clustering techniques: K-means, Hierarchical clustering
-  Performance evaluation
-  Model parameters tuning for classification analysis
3
4. Predictive analysis
-   Machine Learning and Basic Classification Techniques: Outliers detection, regression analysis, association rules analysis
-   Performance evaluation
3
5. Advanced learning techniques:
-   Reinforcement learning, Neural network
-   Performance evaluation
-   Model parameters tuning
3
                             *จำนวนชั่วโมงและหัวข้อย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน รุ่นที่ 3

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
รศ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นางสาว ณัฐศิธธาอัญญ์ ฟูตระกูล และนางสาวณิชาภา นิลละออ
natsitthaan.f@elearning.cmu.ac.th
0-53943415-16 และ 063-0807969
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 31 ส.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
ราคา 5,500 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 4 ก.ค. 65
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
ราคา 10,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
สะสมหน่วยกิต
ราคา 7,690 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 18 เม.ย. 65 - 31 ก.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,400 บาท