การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน รุ่นที่ 2


** ผู้สมัครควรชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทำการสมัครหลักสูตร ** 

เป็นหลักสูตรที่ผู้สำเร็จการอบรมเกิดทักษะด้านการวิเคราะห์หลักการวิจัย เทคนิคที่จำเป็นสำหรับการวิจัย ทั้งการวิเคราะห์ปัญหาที่จะนำมาวิจัย การวิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาเป็นพื้นฐานในการวิจัย ตลอดจนการกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล และเชื่อถือได้ ข้อระมัดระวังต่างๆในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับสถิติที่ใช้ในการวิจัย และการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่นำไปสู่งานที่ทำอยู่ การเขียนรายงานการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมที่จะนำไปสู่การพัฒนางาน/ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  เทคนิคของการประเมินรายงานการวิจัย เพื่อความระมัดระวังในการเขียนรายงาน

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 1 ก.ค. 64 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 31 ธ.ค. 64 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 1 ม.ค. 65 เวลา 08:30 น.
ช่วงเวลาเรียน
1 ก.ค. 64 เวลา 08:30 น. ถึง 28 ก.พ. 65 เวลา 16:30 น.
เรียนออนไลน์
รายละเอียดการอบรมทางอาจารย์ผู้สอนจะทำการแจ้งเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 0-5394-4201
จำนวนรับสมัคร
500 คน
(ไม่จำกัดจำนวน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
1,600 บาท

(สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท)
ส่วนลด
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

มีความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย

หลักการและเหตุผล

     เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับ หลักการวิจัย เทคนิคที่จำเป็นสำหรับการวิจัย ทั้งการวิเคราะห์ปัญหาที่จะนำมาวิจัย การวิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาเป็นพื้นฐานในการวิจัย ตลอดจนการกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล และเชื่อถือได้ ข้อระมัดระวังต่างๆในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับสถิติที่ใช้ในการวิจัย และการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่นำไปสู่งานที่ทำอยู่ การเขียนรายงานการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมที่จะนำไปสู่การพัฒนางาน/ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เทคนิคของการประเมินรายงานการวิจัย เพื่อความระมัดระวังในการเขียนรายงาน

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางานนี้ มีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ ทั้งหมด 15 ชั่วโมง จำนวน 16 หัวข้อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ทั้งหมด โดยเน้นการฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่าง ๆ /รายงานการวิจัยที่มีผู้ทำไปแล้วไปพร้อมกับการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อที่ เนื้อหา จำนวนชั่วโมง ลักษณะ
1 หลักการเบื้องต้นของการวิจัย 0.5 online
2 ประเภทของการวิจัย 0.5 online
3 แบบแผนการวิจัย 0.5 online
4 ความเที่ยงตรงของงานวิจัย 0.5 online
5 การวิเคราะห์และเลือกปัญหาในการวิจัย 1 online
6 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 0.5 online
7 ตัวแปรและสมมติฐานในงานวิจัย 0.5 online
8 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 1 online
9 เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย 1 online
10 เทคนิคการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย 1 online
11 เทคนิคการหาคุณภาพเครื่องมือในงานวิจัย 1 online
12 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย 1 online
13 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 2 online/ปฏิบัติการ
14 เทคนิคและการวางแผนรวบรวมข้อมูล 1 online
15 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 2 online/ปฏิบัติการ
16 การประเมินรายงานการวิจัย 1 online/ปฏิบัติการ
รวม 15
 

การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน รุ่นที่ 2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
academicedu.cmu@gmail.com
0-5394-4201
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ก.พ. 2566 - 28 มี.ค. 2566

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,900 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ม.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566

ภาษาไทย
ราคา 2,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 31 มี.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์