หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 เครดิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต (Program of Medical Technology Specialty in Transfusion Science)


     เป็นหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต มุ่งพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการจัดการในงานบริการโลหิต สามารถให้ความรู้และบริการโลหิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ทันเวลาแก่ผู้ป่วย มีความคิดริเริ่มในการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน มีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ จัดอบรมภาคทฤษฎีด้วยระบบออนไลน์ เพื่อลดเวลาการลาปฏิบัติราชการ สามารถต่อยอดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้

** ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาอบรมได้เองในช่วงวันดังกล่าว (เดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565) โดยปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน หรือ ติดต่อสอบถามไปยังคณะเทคนิคการแพทย์  โทร 053-935064 **

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 1 ก.ค. 64 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 มิ.ย. 65 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 30 มิ.ย. 65 เวลา 17:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
1 พ.ค. 65 เวลา 08:30 น. ถึง 31 ธ.ค. 65 เวลา 16:30 น.
เรียนออนไลน์
ผู้สมัครสามารถจัดสรรเวลาอบรมได้เองโดยปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน
จำนวนรับสมัคร
15 คน
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมีประสบการณ์ทำงานหรือประสบการณ์สอนในงานบริการโลหิตอย่างน้อย 1 ปี

2. ได้รับอนุมัติให้ลาอบรมเต็มเวลาจากต้นสังกัด

3. หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
60,600 บาท

(สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

1. สอบข้อเขียนผ่านได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสอบสัมภาษณ์ผ่าน 

2. หรือขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการกำหนดรูปแบบและการประเมินที่เหมาะสมตามสถานการณ์

หลักการและเหตุผล

     หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต มุ่งพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการจัดการในงานบริการโลหิต สามารถให้ความรู้และบริการโลหิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทันเวลาแก่ผู้ป่วย มีความคิดริเริ่มในการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน มีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

เนื้อหาของหลักสูตร

รายวิชา หน่วยกิต* จำนวนชั่วโมง
วิชาแกน    
1. MTTS 0101 การจัดการในงานบริการโลหิต 2(2-0-4) 30
2. MTTS 0102 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 1(1-0-2) 15
วิชาเฉพาะ    
1.  MTTS 0201 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2(1-3-3) 30
2.  MTTS 0202 การแก้ปัญหาในงานบริการโลหิต 3(1-6-4) 45
2.1 MTTS 0203 การศึกษาอิสระ 2(0-6-2) 30
2.2 MTTS 0204 การฝึกปฏิบัติงานในงานบริการโลหิต 5(0-15-5) 75
วิชาเลือก**    
1. MTEG 0101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ 1(1-0-2) 15
2. MTTS 0205 วิชาเฉพาะตามความถนัดของสถาบัน โดยเลือกเรียน 1 วิชาจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.(เทคนิคการแพทย์) ดังนี้ -  
2.1 TSC 704 Safe Blood Component Preparation and Management 2(2-0-4) 30
2.2 TSC 705 Case Conference in Transfusion Sciences 2(2-0-4) 30
2.3 TSC 733 Transplantation Immunology 2(2-0-4) 30
2.4 TSC 735 Platelet Immunobiology 2(2-0-4) 30
รวม 240 / 255  (ขึ้นกับวิชาเลือก**)  
     หมายเหตุ
     ** วิชาเลือก (เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง MTEG 0101 หรือ MTTS 0205)
        กรณีที่เลือกวิชาเลือก MTTS 0205 (สามารถเลือกกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ TSC704 ,    
        TSC705 , TSC733 , TSC735)   
     * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
        ภาคบรรยาย       1 หน่วยกิต       เท่ากับบรรยาย            15  ชั่วโมง
        ภาคปฏิบัติการ     1 หน่วยกิต       เท่ากับปฏิบัติการ          15  ชั่วโมง
        ภาคฝึกงาน         1 หน่วยกิต       เท่ากับฝึกงาน              15  ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 เครดิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต (Program of Medical Technology Specialty in Transfusion Science)

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
รศ. ดร. ปรียานาถ วงศ์จันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
คุณธนกร การลักษณี
thanakorn.karn@cmu.ac.th
053-935064
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
ราคา 2,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ธ.ค. 2565 - 23 ม.ค. 2566

ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 3,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
ภาษาไทย
ราคา 1,599 บาท


เรียนออนไลน์