การวิเคราะห์ Cryptocurrency โดยใช้ machine learning สำหรับวางแผนการลงทุน


เป็นหลักสูตรอบรมที่ทำให้ผู้เรียนสามารถลงทุนในโลกคริปโทเคอร์เรนซี โดยใช้เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ และข้อมูลย้อนหลังเพื่อรองรับในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีเหตุผล มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting ซึ่งผู้เรียนสามารถดูวีดีโอย้อนหลัง ทำแบบทดสอบสมรรถนะย้อนหลังได้ และสามารถสอบถามวิทยากรในคำถามที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 1 เดือนหลังจากการอบรม

 

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 1 เม.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 14 มิ.ย. 65 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 15 มิ.ย. 65 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาเรียน
18 มิ.ย. 65 เวลา 09:00 น. ถึง 2 ก.ค. 65 เวลา 15:00 น.
เรียนออนไลน์
อบรม Online ผ่าน Zoom meeting (ผู้เรียนสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ ทำแบบทดสอบสมรรถนะย้อนหลังได้ และสามารถสอบถามวิทยากรในคำถามที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 1 เดือนหลังจากการอบรม)
จำนวนรับสมัคร
40 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 24 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

-

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
5,600 บาท

(สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท)
ส่วนลด
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
ค่าส่วนลดโครงการกรณีเคยลงทะเบียนโครงการมาก่อน :
Cryptocurrency สำหรับนักลงทุนมือใหม่ (Module 1 : พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี) รุ่นที่ 1
Robot Trading (Module 2 : การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ Trading Script) รุ่นที่ 1
เคล็ดลับการลงทุนคริปโต (Module 3 : การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุน) รุ่นที่ 1
เริ่มซื้อ-ขาย สำหรับนักลงทุนคริปโตมือใหม่ (Module 1 และ 2 : พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี และ การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ) รุ่นที่ 1
สนามรบนักลงทุนคริปโต (Module 1 และ 3 : พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี และ การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุน) รุ่นที่ 1
ติดอาวุธนักลงทุนคริปโต (Module 2 และ 3 : การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ และ การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุน) รุ่นที่ 1
เส้นทางสู่การเป็นนักลงทุนคริปโตมืออาชีพ (Module 1, 2 และ 3 : พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี, การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ และ การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุน) รุ่นที่ 1
Cryptocurrency สำหรับนักลงทุนมือใหม่ (Module 1 : พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี) รุ่นที่ 2
Robot Trading (Module 2 : การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ Trading Script) รุ่นที่ 2
เคล็ดลับการลงทุนคริปโต (Module 3 : การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุน) รุ่นที่ 2
เริ่มซื้อ-ขาย สำหรับนักลงทุนคริปโตมือใหม่ (Module 1 และ 2 : พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี และ การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ) รุ่นที่ 2
สนามรบนักลงทุนคริปโต (Module 1 และ 3 : พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี และ การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุน) รุ่นที่ 2
ติดอาวุธนักลงทุนคริปโต (Module 2 และ 3 : การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ และ การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุน) รุ่นที่ 2
เส้นทางสู่การเป็นนักลงทุนคริปโตมืออาชีพ (Module 1, 2 และ 3 : พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี, การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ และ การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุน) รุ่นที่ 2
10 % (ยอดชำระ 5,100 บาท)
หลักการและเหตุผล

     คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่มีการเข้ารหัส และมีราคาซื้อขายแปรผันตามกลไกตลาด โดยคริปโทเคอร์เรนซีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือจัดการโดยหน่วยงานทางการเงินสากลใด ๆ หากแต่จะทำงานอยู่บนระบบที่สามารถควบคุมและตรวจสอบตัวมันเองได้ที่เรียกว่า บล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งทำให้การมีอยู่ของเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีนั้นจะถูกบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานว่าใครเป็นเจ้าของ โดยจะเป็นการบันทึกร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายดังกล่าว โดยในยุคแรกเริ่มนั้นอาจกล่าวได้ว่า บิทคอยน์ (Bitcoin-BTC) เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีชื่อเสียงที่สุด และในปัจจุบันนั้นคริปโทเคอร์เรนซีก็มีหลากหลายมากขึ้น เช่น อีเธอเรียม (Ethereum-ETH) คาร์ดาโน่ (Cardano-ADA) ไลท์คอยน์ (Litecoin-LTC)

     บล็อกเชน (Blockchain) เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูลธุรกรรมของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกคนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ที่ทำให้บล็อก (block) ของข้อมูลเชื่อมต่อไปยังทุกคน โดยที่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริง เมื่อบล็อกของข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนแล้วนั้น จะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล และมีผู้ใดต้องการเพิ่มข้อมูล ทุกคนในเครือข่ายซึ่งมีสำเนาของบล็อกเชน สามารถใช้ขั้นตอนวิธี เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่เข้ามาใหม่ได้ โดยธุรกรรมใหม่นี้จะได้รับอนุญาตให้บันทึกเติมลงบนบล็อกเชนก็ต่อเมื่อเครือข่ายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องเท่านั้น โดยโครงสร้างของบล็อกเชนนั้น ประกอบด้วยจุด (node) ที่เชื่อมระหว่างกันจำนวนมาก โดยแต่ละจุดนั้นจะมีบัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ledger) ของผู้ใช้ทุกคนในเครือข่าย แสดงผลผ่านที่อยู่ (address) ที่ไม่ระบุตัวตน และทำให้ทุกคนในเครือข่ายสามารถเห็นการเดินบัญชีทางการเงินของผู้ใช้รายอื่นได้ ทำให้การปรับเปลี่ยนข้อมูลในบัญชี รวมถึงการปลอมแปลงข้อมูลในบัญชีนั้นทำได้ยากยิ่งขึ้น
     
     ในปัจจุบันนั้นคริปโทเคอร์เรนซีสามารถทำการซื้อขายได้โดยใช้เงินจริง โดยมีราคาซื้อขายแปรผันตามกลไกตลาด ทำให้มีนักลงทุนหลายคนมีความสนใจในการลงทุนด้านคริปโทเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาของคริปโทเคอร์เรนซีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีการปิดตลาด  ทำให้การลงทุนชนิดนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก นักลงทุนควรตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากเทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดอบรมระยะสั้นในหัวข้อคริปโทเคอร์เรนซี โดยแบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มความสนใจ ได้แก่ พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์การเทรดและทำธุรกรรมด้วยคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ ความเป็นมา และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบล๊อคเชนและคริปโทเคอร์เรนซี สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในศาสตร์อื่น ๆ รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะทางการเงิน (financial literacy) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนอีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีชั่วโมงการเรียนรู้รวม 25 ชั่วโมง โดยแบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็น 5 วัน วันละ 5 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้

Day 1 – วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 - “Cryptocurrency 101”

เวลา หัวข้อ
09.00 - 10.30 หลักการบล็อกเชนและพัฒนาการของคริปโทเคอร์เรนซี
10.30 - 12.00 คริปโทเคอร์เรนซีในโลกปัจจุบันและอนาคต
12.00 - 13.00 เบรก
13.00 - 15.00 การหาข้อมูลด้านคริปโทเคอร์เรนซี
 
Day 2 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 - “Machine learning and Python Workshop”
เวลา หัวข้อ
09.00 - 10.30 แนวคิดเรื่อง Machine Learning และการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
10.30 - 12.00 การใช้งานโปรแกรม python ขั้นพื้นฐาน (Workshop)
12.00 - 13.00 เบรก
13.00 - 15.00 การใช้งาน Machine Learning บนโปรแกรม python (Workshop) 
 
Day 3 – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 - “การจัด Portfolio อย่างมีประสิทธิภาพ”
เวลา หัวข้อ
9.00-10.30 หลักการ Portfolio Optimization (การจัดพอร์ทการลงทุนที่ดีที่สุด)
10.30-12.00 จักรวาลแห่งคริปโทเคอร์เรนซี     
12.00-13.00 เบรก
13.00-15.00 สาธิตตัวอย่างการจัดพอร์ทการลงทุน โดยใช้หลักการ Portfolio Optimization (Workshop)    
 
Day 4 – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 “การใช้ Tradingview ”
เวลา หัวข้อ
09.00 - 10.30 การใช้งานโปรแกรม tradingview ขั้นพื้นฐาน (Workshop) 
10.30 - 12.00 การใช้งานเครื่องมือและอินดิเคเตอร์บน tradingview (Workshop)  
12.00-13.00 เบรก
13.00-15.00 การคัดกรองข้อมูล การตั้งค่าเตือน และการเขียน Script บน Tradingview (Workshop)        
 
Day 5 – วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 - “Machine Learning สำหรับวิเคราะห์ Cryptocurrency ”
เวลา หัวข้อ
09.00 - 10.30 การรวบรวมข้อมูลด้านคริปโทเคอร์เรนซี
10.30 - 12.00 สาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคริปโทเคอร์เรนซี (Workshop)
12.00-13.00 เบรก
13.00-15.00 การใช้ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลคริปโทเคอร์เรนซี (Workshop)    
หมายเหตุ: กำหนดการและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
ทั้งนี้กิจกรรม Workshop เป็นกิจกรรมที่เป็นการสาธิตตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่างการทำงานจริง หรือสามารถปฏิบัติตามไปได้พร้อมกัน

การวิเคราะห์ Cryptocurrency โดยใช้ machine learning สำหรับวางแผนการลงทุน

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ผศ.ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และภาควิชาคณิตศาสตร์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นางสาว ณัฐศิธธาอัญญ์ ฟูตระกูล
natsitthaan.f@cmu.ac.th
053-943415 ถึง 16 และ 063-0807969
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2566 - 25 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,900 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
15 ก.พ. 2566 - 15 มี.ค. 2566

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,100 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
ราคา 2,500 บาท


เรียนออนไลน์