การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)


การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  ผ่านการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเมื่อสำเร็จการอบรมผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ทักษะการวิเคราะห์กับโจทย์ปัญหาที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร 

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 18 เม.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 12 ส.ค. 65 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 12 ส.ค. 65 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาเรียน
22 ส.ค. 65 เวลา 09:00 น. ถึง 26 ส.ค. 65 เวลา 12:00 น.
เรียนออนไลน์
อบรม Online ผ่าน Zoom meeting โดยผู้เรียนสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ ทำแบบทดสอบสมรรถนะย้อนหลังได้และสามารถสอบถามวิทยากรในคำถามที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 1 เดือนหลังจากการอบรม
จำนวนรับสมัคร
30 คน
(เปิดรอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 10 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

-

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
3,000 บาท

(สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท)
ส่วนลด
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
-
หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีอย่างต่อเนื่อง และหลายองค์กรมีความพยายามในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เกิดเป็นข้อมูลที่เปิดออกมา (Open Data) เพื่อเป็นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการผลิตหรือพัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เข้ากับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis) และแบบอัตโนมัติบนกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่  โดยเลือกคุณลักษณะสำคัญของข้อมูล จำแนกประเภท ตรวจจับความผิดปกติ ทำนาย หรืออนุมาน เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งแบบข้อความและรูปภาพ รวมถึงเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ที่อยู่บนบล็อค เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Blog, Website, Social Media) ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมดิจิทัลด้านต่างๆ เช่น การแพทย์และโรงพยาบาล การเกษตร การตลาด การเงิน การบริหารรัฐกิจ เป็นต้น
     นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยความเข้าใจข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ และระยะเวลาการเรียนรู้ระยะสั้น เพื่อบุคลากรได้มีสมรรถนะ และสามารถเริ่มสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรของตนเอง กลุ่มบุคลากรเหล่านี้ยังขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และไม่รู้วิธีใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร  จึงนำมาสู่การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ทักษะการวิเคราะห์กับโจทย์ปัญหาที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร 

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รวม 15 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้

หัวข้อที่ หัวข้อการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
1 การเตรียมข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูล
-          Data preparation and data visualization  
2
2 การจำแนกข้อมูล (Data Classification)
-          Machine learning and basic classification techniques:
Decision Tree, Naïve Bayes, k-Nearest Neighbors, etc.
-          Performance evaluation
-          Model parameters tuning for classification analysis
-          Case studies
4
3 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
-          Machine learning and basic regression technique
-          Performance evaluation
-          Case studies
3
4 การจัดกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)
-          Machine learning and basic clustering techniques:
k-Means, Hierarchical clustering, etc.
-          Performance evaluation
-          Model parameters tuning for clustering analysis
-          Case studies
3
5 Problem-based learning 
-          ผู้เรียนกำหนดโจทย์ปัญหาเพื่อสร้างโครงงานขนาดเล็กของตนเอง
โดยจะได้ฝึกฝนทักษะและทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Rapid Miner จากปัญหาจริงโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ให้คำแนะนำ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของในการของการพัฒนากลไกสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เรียน
3
 * จำนวนชั่วโมงและหัวข้อย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 

การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
รศ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
natsitthaan.f@cmu.ac.th
053-943415 ถึง 16
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2566 - 25 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,900 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
15 ก.พ. 2566 - 15 มี.ค. 2566

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,100 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
ราคา 2,500 บาท


เรียนออนไลน์