การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)


การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  ผ่านการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเมื่อสำเร็จการอบรมผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ทักษะการวิเคราะห์กับโจทย์ปัญหาที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร 

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 18 เม.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 31 ก.ค. 65 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 1 ส.ค. 65 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาเรียน
22 ส.ค. 65 เวลา 09:00 น. ถึง 26 ส.ค. 65 เวลา 12:00 น.
เรียนออน์ไลน์
อบรม Online ผ่าน Zoom meeting โดยผู้เรียนสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ ทำแบบทดสอบสมรรถนะย้อนหลังได้และสามารถสอบถามวิทยากรในคำถามที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 1 เดือนหลังจากการอบรม
จำนวนรับสมัคร
30 คน
(เปิดรอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 10 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2,400 บาท
(ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่))
ส่วนลด
-
หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีอย่างต่อเนื่อง และหลายองค์กรมีความพยายามในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เกิดเป็นข้อมูลที่เปิดออกมา (Open Data) เพื่อเป็นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการผลิตหรือพัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เข้ากับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis) และแบบอัตโนมัติบนกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่  โดยเลือกคุณลักษณะสำคัญของข้อมูล จำแนกประเภท ตรวจจับความผิดปกติ ทำนาย หรืออนุมาน เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งแบบข้อความและรูปภาพ รวมถึงเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ที่อยู่บนบล็อค เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Blog, Website, Social Media) ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมดิจิทัลด้านต่างๆ เช่น การแพทย์และโรงพยาบาล การเกษตร การตลาด การเงิน การบริหารรัฐกิจ เป็นต้น
     นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยความเข้าใจข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ และระยะเวลาการเรียนรู้ระยะสั้น เพื่อบุคลากรได้มีสมรรถนะ และสามารถเริ่มสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรของตนเอง กลุ่มบุคลากรเหล่านี้ยังขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และไม่รู้วิธีใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร  จึงนำมาสู่การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ทักษะการวิเคราะห์กับโจทย์ปัญหาที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร 

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รวม 15 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้

หัวข้อที่ หัวข้อการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
1 การเตรียมข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูล (Data preparation and data visualization) 2
2 การจำแนกข้อมูล (Data Classification)
-    Machine learning and basic classification techniques:
    decision tee, Naïve Bayes,   k-Nearest Neighbors, etc.
-    Performance evaluation
-    Model parameters tuning for classification analysis
-    Case studies
4
3 การวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis)
-    Machine learning and basic classification techniques:   k-Means,
Hierarchical clustering, etc.
-    Performance evaluation
-    Model parameters tuning for regression analysis
-    Case studies
3
4 การจัดกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)
-    Machine learning and basic classification techniques:   k-Means,
Hierarchical clustering
-    Performance evaluation
-    Case studies
3
5 Problem-based learning
 -  ผู้เรียนกำหนดโจทย์ปัญหาเพื่อสร้างโครงงานขนาดเล็กของตนเอง
     โดยจะได้ฝึกฝนทักษะและทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
     โปรแกรม RapidMiner จากปัญหาจริงโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้
     คำแนะนำ
3
 * จำนวนชั่วโมงและหัวข้อย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 

การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
รศ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
natsitthaan.f@cmu.ac.th
053-943415 ถึง 16
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนหลักสูตร
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 31 ส.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
ราคา 5,500 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 4 ก.ค. 65
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
ราคา 10,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
สะสมหน่วยกิต
ราคา 7,690 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 18 เม.ย. 65 - 31 ก.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,400 บาท