หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำ (Program of Medical Technology Specialty in Genomics and Precision Medicine) รุ่น 2


เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แม่นยำ ทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์ วิจัย การอ่านผลและแปลผลทางจีโนมิกส์ได้ โดยมีเป้าหมายคือ การนำข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การวิจัย ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่จำเพาะของแต่ละคนและหรือกลุ่มของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แบบจีโนมิกส์ สามารถยืดอายุผู้ป่วยมะเร็ง ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ลดการเกิดโรคเรื้อรัง และลดการแพ้ยารุนแรงลง และเพื่อเพิ่มพูนทักษะการวิจัยด้านการแพทย์แบบจีโนมิกส์ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขปัจจุบัน เพื่อให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล ศูนย์แลบเฉพาะทางการแพทย์แบบจีโนมิกส์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและเกิดอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ กรณีที่มีปริญญา วท.บ.เทคนิคการแพทย์ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพิ่มเติมจากประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถใช้เป็นคะแนน CMTE ได้ 50 คะแนน

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 12 พ.ค. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 25 ก.ค. 65 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 25 ก.ค. 65 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาเรียน
1 ส.ค. 65 เวลา 08:30 น. ถึง 30 พ.ย. 65 เวลา 16:30 น.
อบรมในสถานที่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ของสถาบันสมทบ
อบรมในรูปแบบ On-site วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. รวมระยะเวลา 4 เดือน
จำนวนรับสมัคร
20 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 7 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
60,000 บาท
(ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท / ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), พยาบาลศาสตรบัณฑิต, เภสัชศาสตรบัณฑิต, แพทยศาสตรบัณฑิต เป็นต้น หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น วท.บ.(ชีวเคมี), วท.บ.(พันธุศาสตร์), วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.บ.(สัตววิทยา) เป็นต้น

หลักการและเหตุผล

การให้บริการทางการแพทย์ที่เรียกว่า การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ต้องอาศัยความแม่นยำและจำเพาะมากกว่าการให้บริการทั่วไป โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ใช้ข้อมูลพันธุกรรมและข้อมูลจำเพาะ แม่นยำในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางจีโนมิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดการเลือกใช้หรือเพิ่มประสิทธิภาพของยาและเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู ลดภาวะแทรกซ้อน และการป้องกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรักษาของบุคคลนั้น ทำให้การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่แม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง และสามารถให้บริการใน Medical Hub ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) โดยในปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 2563 - 2567 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
1.       ด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ (Research and Implementation) กำหนดหัวข้อการวิจัยหลัก 5 หัวข้อ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก และโรคที่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์มารดาและทารก โรคไม่ติดต่อและการศึกษาในกลุ่มประชากรแบบระยะยาว โรคติดเชื้อ เภสัชพันธุศาสตร์
2.       ด้านการบริการ (Service) พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์จีโนมิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการในระบบประกันสุขภาพของไทย ซึ่งรวมถึงการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติและการควบคุมดูแลชุดทดสอบให้มีมาตรฐาน
3.       ด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Data Analysis and Management) เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคำนวณและการจัดการข้อมูล ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากร ด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformaticians) การผลิตเครื่องมือทางชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดจั้งศูนย์ข้อมูลประมวลผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการรักษาตามแนวทางของการแพทย์จีโนมิกส์
4.       Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) เป็นการศึกษาและวางแผนการจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ เช่น ประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การจัดการความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการศึกษาทั้งในด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคม เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย กฎหมาย หรือแนวปฏิบัติต่อไป
5.       ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Production and Development) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์จีโนมิกส์จำนวน 794 คน ภายใน 5 ปี ประกอบด้วย 4 สาขา ดังนี้
1)      แพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ 34 คน
2)      ผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ 110 คน
3)      สหสาขาวิชาชีพด้านพันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล 150 คน
4)      นักชีวสารสนเทศ (Bioinformaticians) และนักระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ 500 คน
6.       ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทย (New Industry Development) การแพทย์จีโนมิกส์เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ (New S–Curves) ซึ่งมาตรการนี้การเป็นบูรณาการแนวโน้มความต้องการการแพทย์จีโนมิกส์ของไทย สนับสนุนให้เกิดการลงทุนหรือร่วมลงทุนจากภาคเอกชนในการจัดทำห้องปฏิบัติการมาตรฐานนานาชาติ การส่งเสริมงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์จีโนมิกส์
นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญการแพทย์แม่นยำหรือนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและจำเป็นในการตรวจวิเคราะห์ วิจัย ทางการแพทย์ ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ วิจัย การอ่านผลและแปลผลทางจีโนมิกส์ได้ เป้าหมายคือ การนำข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การวิจัย ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่จำเพาะของแต่ละคนและหรือกลุ่มของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แบบจีโนมิกส์ สามารถยืดอายุผู้ป่วยมะเร็ง ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ลดการเกิดโรคเรื้อรัง และลดการแพ้ยารุนแรงลง และเพื่อเพิ่มพูนทักษะการวิจัยด้านการแพทย์แบบจีโนมิกส์ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขปัจจุบัน เพื่อให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล ศูนย์แลบเฉพาะทางการแพทย์แบบจีโนมิกส์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและเกิดอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยรองรับความต้องการของประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีก 1 ช่องทาง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) จะส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการป่วย และป้องกันการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่แม่นยำ นอกจากนี้ยังทำให้มีศูนย์บริการและมีเทคโนโลยีระดับสูงไว้บริการใน Medical Hub เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศ อันจะส่งผลดีต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ และเพิ่มตำแหน่งงานทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงาน

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาเฉพาะทั้งหมด 5 วิชา โดยมีจำนวนการเรียนรู้รวม 465 ชั่วโมง และเลือกเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (โดยวิชาเลือกมีจำนวนชั่วโมงการเรียน วิชาละ 15 ชั่วโมง) ดังรายวิชาต่อไปนี้

รายวิชา
วิชาเฉพาะ หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง
MTPM 0101 ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ 2 (2-0-4) 30
MTPM 0201 พันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์ 2 (2-0-4) 30
MTPM 0202 การแพทย์แม่นยำระดับโมเลกุลและชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 3 (1-6-5) 105
MTPM 0203 การแพทย์แม่นยำและการประยุกต์ 3 (2-3-6) 75
MTPM 0204 การฝึกงานทางห้องปฏิบัติการการแพทย์แม่นยำ 5 (0-15-10) 225
 
วิชาเลือก*  (เลือกอย่างน้อย 1 วิชา) หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง
MTEG 0101 ภาษาอังกฤษสำหรับจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ 1 (1-0-2) 15
MTPM 0102 การแพทย์แม่นยำและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ HIV/AIDS 1 (1-0-2) 15

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำ (Program of Medical Technology Specialty in Genomics and Precision Medicine) รุ่น 2

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นายธนกร การลักษณี (เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร)
thanakorn.karn@cmu.ac.th
053-935-064

...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลังสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนหลักสูตร
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 26 เม.ย. 65 - 4 มิ.ย. 65
ราคา 10,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 26 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
ราคา 3,800 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 25 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 1,330 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 31 ส.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
ราคา 5,500 บาท