หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด (Program of Medical Technology Specialty in Blood Cells Morphology) 2565


หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจวิเคราะห์ ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด การบริหารห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้บริการทางวิชาชีพ และด้านวิชาการ สามารถริเริ่มแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและพัฒนางานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 17 พ.ค. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 25 ก.ค. 65 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 25 ก.ค. 65 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาเรียน
1 ส.ค. 65 เวลา 08:00 น. ถึง 30 พ.ย. 65 เวลา 17:00 น.
อบรมในสถานที่
ณ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาของสถาบันสมทบ
อบรมในรูปแบบ On-site วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. รวมระยะเวลา 4 เดือน
จำนวนรับสมัคร
25 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 7 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
40,000 บาท
(ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

หลักการและเหตุผล

การตรวจทางสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด เป็นหน้าที่หนึ่งของการตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาของนักเทคนิคการแพทย์ การตรวจดังกล่าวต้องมีการรายงานรูปร่างลักษณะของเม็ดเลือดทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ผลการตรวจรูปร่างลักษณะของเม็ดเลือดช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย ติดตามอาการและติดตามผลการรักษาโรคที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย ดังนั้นการรายงานผลรูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญ ปัจจุบันมีจำนวนตัวอย่างตรวจทางสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งแพทย์ให้ความหวังกับความถูกต้องของการรายงานผลการตรวจมากขึ้น ดังนั้นนักเทคนิคการแพทย์ผู้รับผิดชอบงานส่วนนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด   

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาแกนทั้งหมด 3 วิชา จำนวน 75 ชั่วโมง และวิชาเฉพาะ 6 วิชา จำนวน 395 ชั่วโมง รวมเป็น 9 วิชา และมีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 470 ชั่วโมง ดังรายวิชาต่อไปนี้

วิชาแกน หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง
1. CMS 0101 ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1 (1-0-2) 15
2. CMS 0102 ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1 (0-3-2) 45
3. CMSE 0101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1 (1-0-2) 15
     
วิชาเฉพาะ หน่วยกิต  จำนวนชั่วโมง
1. CMS 0103 เซลล์เม็ดเลือดและความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด 3 (3-0-6) 45
2. CMS 0104 การตรวจวิเคราะห์สเมียร์เลือดเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด 2 (0-6-3) 60
3. CMS 0105 การตรวจวิเคราะห์ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว 2 (0-6-3) 60
4. CMS 0106 ความสำคัญทางคลินิกของการตรวจวิเคราะห์ ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด 1 (1-0-2) 15
5. CMS 0107 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านในโรงพยาบาล 5 (0-35-20) 200
6. CMS 0108 กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 1 (1-0-2) 15

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด (Program of Medical Technology Specialty in Blood Cells Morphology) 2565

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ผศ.ทนพ.มงคล โชตยาภรณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นายธนกร การลักษณี (เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร)
thanakorn.karn@cmu.ac.th
053-935-064

...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลังสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนหลักสูตร
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 31 ส.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
ราคา 5,500 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 4 ก.ค. 65
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
ราคา 10,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
สะสมหน่วยกิต
ราคา 7,690 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 18 เม.ย. 65 - 31 ก.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,400 บาท