สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (Effective Communication)


สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (Effective Communication)  การเข้าใจกระบวนการภายในตนเองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (The Personal Iceberg) การวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารอย่างสอดคล้องกลมกลืน (Congruence communication) การฟังอย่างใส่ใจ (empathic listening) การสื่อสารโดยเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ การเสริมกำลังใจ และ การจูงใจ โดยมุ่งให้เกิดทัศนะคติที่ดีต่อการสื่อสารและการฟังอย่างใส่ใจเพื่อที่นำจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำงาน

ช่วงวันรับสมัคร
รอบที่ 1
วันเริ่มรับสมัคร 2 ก.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 พ.ย. 65 เวลา 23:59 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 30 พ.ย. 65 เวลา 23:59 น.

รอบที่ 2
วันเริ่มรับสมัคร 1 ธ.ค. 65 เวลา 09:00 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 14 ธ.ค. 65 เวลา 21:00 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 14 ธ.ค. 65 เวลา 21:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
29 พ.ย. 65 เวลา 09:00 น. ถึง 30 พ.ย. 65 เวลา 16:00 น.
อบรมในสถานที่
ห้อง EZ Active Learning Classroom 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 ธ.ค. 65 เวลา 09:00 น. ถึง 14 ธ.ค. 65 เวลา 16:30 น.
อบรมในสถานที่
TBA
จำนวนรับสมัคร
70 คน
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร
-
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
4,700 บาท
(สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท)
ส่วนลด
  • ค่าส่วนลด EarlyBird : 710 บาท (ยอดชำระ 3,390 บาท)
    ภายในวันที่ 7 ต.ค. 2565 ถึง 12 ต.ค. 2565
  • *ส่วนลดหลักสูตรตามสิทธิ์ผู้เรียน (บุคลากร) 710 บาท
หลักการและเหตุผล

การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อที่จะทำให้แต่ละภาคส่วนภายในองค์กรทำงานไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญไม่เฉพาะกับหัวหน้างานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพนักงานทุกคน เพราะการสื่อสารคือการแบ่งปันและส่งต่อข้อมูลระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน หากว่าข้อมูลถูกเข้าใจได้เพียงบางส่วนหรือเข้าใจผิดเพี้ยนไป ปัญหาก็จะเกิดตามจนอาจบานปลายเป็นความสูญเสียขององค์กรได้
          วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสาร จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (Effective Communication) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล การให้ข้อมูลย้อนกลับ การโน้มน้าวจูงใจ รวมถึงการเสริมกำลังใจเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ผู้ที่ทำงานด้านสื่อสาร ที่ต้องประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และบุคคลที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
การอบรม จัดเป็น 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 35 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

เนื้อหาของหลักสูตร

หัวข้อที่ เนื้อหา จำนวนชั่วโมง
1 การตระหนักรู้ในตนเอง 3
2 การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ 3
3 การโน้มน้าวจูงใจ 3
4 การเสริมกำลังใจ/การเพิ่มพลังบุคคล 3

สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (Effective Communication)

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
นวัตกรรมการศึกษา
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
support_lifelong@cmu.ac.th
053-943695-6
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
ราคา 2,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ธ.ค. 2565 - 23 ม.ค. 2566

ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 3,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,900 บาท


เรียนออนไลน์