ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills for Life) หมวดทักษะ Cognitive สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ชุดหลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills4Life)” ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวดทักษะ อันได้แก่ 1. หมวดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2. หมวดทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication) 3. หมวดทักษะการปลดล็อคศักยภาพทางสมองและความคิด (Mental Flexibility) และ 4. หมวดทักษะการวางแผนงาน (Planning and Ways of Working) เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญแห่งอนาคตด้าน Soft Skill ให้แก่ผู้นักเรียนควบคู่ไปกับความรู้และทักษะเชิงวิชาการ  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน on-site/online ให้กับผู้เรียน

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 5 ต.ค. 65 เวลา 16:00 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 10 ก.พ. 66 เวลา 00:00 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 10 ก.พ. 66 เวลา 00:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
3 ต.ค. 65 เวลา 08:30 น. ถึง 10 ก.พ. 66 เวลา 20:30 น.
อบรมในสถานที่
ณ หอพักนักเรียนในโครงการวมว.-มช.ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
จำนวนรับสมัคร
120 คน
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้เรียนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์หมวดทักษะ Cognitive จำนวน 16 ทักษะ ดังนี้

- การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Structured problem solving)
- การให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning)
- การทำความเข้าใจในอคติ (Understanding biases)
- การสืบหาข้อมูลส่วนสำคัญ (Seeking relevant information)
- การเล่าเรื่องและการพูดต่อหน้าสาธารณชน (Storytelling & public speaking)
- การถามในประเด็นที่ตรงจุด (Asking the right questions)
- การสร้างสารและสื่อความหมาย (Synthesizing messages)
- การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening)
- การพัฒนาแผนงาน (Work-plan development)
- การบริหารเวลาและการลำดับความสำคัญ (Time management & prioritization)
- ความคิดแบบคล่องแคล่ว-ยืดหยุ่น (Agile thinking)
- ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (Creativity and Imagination)
- การประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทที่หลากหลาย (Translating Knowledge to different contexts)
- การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ (Adopting a different perspective)
- การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability)
- วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ(Learning how to learn)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
2,083 บาท
(สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท)
ส่วนลด
  • ค่าส่วนลด EarlyBird : 2,083 บาท (ยอดชำระ -600 บาท)
    ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2565 ถึง 10 ม.ค. 2566
  • *ส่วนลดค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : จำนวน 600บาท
หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเสริมการพัฒนาทักษะที่สำคัญแห่งอนาคตด้าน Soft Skill ควบคู่ไปกับความรู้และทักษะเชิงวิชาการ ผ่านชุดหลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills4Life)” ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวดทักษะได้แก่ 1. Cognitive 2. Interpersonal 3. Self-leadership และ 4.Digital โดยในปี 2564 วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูตรในหมวดทักษะ Cognitive จำนวน 4 กลุ่มทักษะ แบ่งเป็น 16 ทักษะย่อยในรูปแบบออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อช่วยให้การพัฒนาทักษะเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต Skills4Life หมวดทักษะ Cognitive โดยออกแบบให้มีรูปแบบการพัฒนาทักษะที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ตามอัธยาศัย ร่วมกับฝึกพัฒนาทักษะแบบบูรณาการในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshops) ที่เน้นการลงมือทำ การคิดแก้ปัญหาเชิงโปรเจ็ค และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์ อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมที่เป็นการปฐมนิเทศหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มการทำโครงการที่ได้รับมอบหมาย (Project assignment) ภายหลังการฝึกอบรม การให้คำแนะนำปรึกษา (Coaching) เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมและสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง มุ่งหวังให้ผู้เรียนนำความรู้จากการพัฒนาทักษะในทุก ๆ ด้านมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การวางแผนงานและเข้าใจกระบวนการทำงานเป็นทีม เพื่อหาแนวคิดใหม่หรือแก้ไขปัญหาจากหลายมุมมองหลายความคิดของสมาชิกในกลุ่ม

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การเรียนผู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life
มีจำนวนการเรียนรู้ทั้งสิ้น จำนวน 4 กลุ่มทักษะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อที่ เนื้อหา กลุ่มทักษะ Planning and ways of working จำนวนชั่วโมง
1 ทักษะความคิดแบบคล่องแคล่ว-ยืดหยุ่น (Agile Thinking) 1.30
2 ทักษะการบริหารเวลาและการลำดับความสำคัญ (Time Management and Prioritization) 1.30
3 ทักษะการพัฒนาแผนงานโดยเทคนิคการบริหารโครงการ (Work-plan Development) 1.30
หัวข้อที่ เนื้อหา กลุ่มทักษะ Communication จำนวนชั่วโมง
1 ทักษะการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ (Storytelling & public speaking) 1.30
2 ทักษะการถามในประเด็นที่ตรงจุด (Asking the right questions) 1.30
3 ทักษะการสร้างสารและสื่อความหมาย (Synthesizing messages) 1.30
4 ทักษะการฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) 1.30
หัวข้อที่ เนื้อหา กลุ่มทักษะ Critical Thinking จำนวนชั่วโมง
1 ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Structured problem solving) 1.30
2 ทักษะการให้เหตุผลอย่างมีตรรกะ (Logical reasoning) 1.30
3 ทักษะความเข้าใจในอคติ (Understanding biases) 1.30
4 ทักษะการสืบหาข้อมูลส่วนสำคัญ (Seeking relevant information) 1.30
หัวข้อที่ เนื้อหา กลุ่มทักษะ Mental Flexibility จำนวนชั่วโมง
1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (Creativity and Imagination) 1.30
2 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทที่หลากหลาย (Translating Knowledge to different context)   1.30
3 ทักษะการสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ๆ (Adopting a different perspective) 1.30
4 ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability) 1.30
5 ทักษะวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Learning how to learn) 1.30
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีจำนวนการเรียนรู้ทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง จำนวน 4 กลุ่มทักษะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อที่ เนื้อหา จำนวนชั่วโมง
1 กลุ่มทักษะ Planning and ways of working 6
2 กลุ่มทักษะ Communication 6
3 กลุ่มทักษะ Critical Thinking 6
4 กลุ่มทักษะ Mental Flexibility 6

ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills for Life) หมวดทักษะ Cognitive สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ปริณฑิกา เสนาค้าไม้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
Skills4Life
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
support_lifelong@cmu.ac.th
053-943695-6
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนหลักสูตร
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
ราคา 2,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ธ.ค. 2565 - 23 ม.ค. 2566

ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 3,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,900 บาท


เรียนออนไลน์