หลักสูตร Reskill/Upskill

หลักสูตร Reskill/Upskill เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนเชิงปฏิบัติการ (Onsite) การอบรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online) และการเรียนในรูปแบบ ผสมผสาน (Hybrid)

...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

จัดโดยคณะและส่วนงาน ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2566 - 25 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,900 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
15 ก.พ. 2566 - 15 มี.ค. 2566

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,100 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
ราคา 2,500 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
ราคา 1,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
ราคา 5,100 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,850 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,850 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 31 ม.ค. 2567
ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 31 ม.ค. 2567
ภาษาไทย
ราคา 1,100 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 31 ม.ค. 2567
ภาษาไทย
ราคา 1,100 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 31 ม.ค. 2567
ภาษาไทย
ราคา 1,100 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 6,000 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,200 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,200 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,200 บาท


เรียนออนไลน์

ใบรับรองสมรรถนะ

ใบรับรองสมรรถนะ (Competency Certificate) เป็นประกาศนียบัตรการันตีความสามารถและสมรรถนะเฉพาะด้านจากการเรียนรู้อบรมระยะสั้น โดยที่ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองสมรรถนะเมื่อสำเร็จการเรียนในหลักสูตร และผ่านการประเมินผลในหลักสูตรอบรมระยะสั้น

Learn more