หลักสูตร Reskill/Upskill

หลักสูตร Reskill/Upskill เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนเชิงปฏิบัติการ (Onsite) การอบรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online) และการเรียนในรูปแบบ ผสมผสาน (Hybrid)

...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลังสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

จัดโดยคณะและส่วนงาน ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
25 พ.ค. 65 - 19 มิ.ย. 65

มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 2,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 17 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 200 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 5 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65
ราคา 10,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65
สะสมหน่วยกิต
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 5,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 1,500 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 18 เม.ย. 65 - 31 ก.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,400 บาท


Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 พ.ค. 65 - 24 มิ.ย. 65

สะสมหน่วยกิต
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 1,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 60,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 12 พ.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 60,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 17 พ.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 40,000 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 มี.ค. 65 - 30 ก.ย. 65
รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 1,390 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 พ.ค. 65 - 20 พ.ย. 65
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 3,000 บาท


Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ก.ค. 65 - 11 ส.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 2,500 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 พ.ค. 65 - 30 พ.ย. 65
ราคา 999 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
สะสมหน่วยกิต
ราคา 7,690 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 65 - 4 ก.ค. 65
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
ราคา 10,000 บาท


ใบรับรองสมรรถนะ

ใบรับรองสมรรถนะ (Competency Certificate) เป็นประกาศนียบัตรการันตีความสามารถและสมรรถนะเฉพาะด้านจากการเรียนรู้อบรมระยะสั้น โดยที่ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองสมรรถนะเมื่อสำเร็จการเรียนในหลักสูตร และผ่านการประเมินผลในหลักสูตรอบรมระยะสั้น

Learn more