หลักสูตร Reskill/Upskill

หลักสูตร Reskill/Upskill เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนเชิงปฏิบัติการ (Onsite) การอบรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online) และการเรียนในรูปแบบ ผสมผสาน (Hybrid)

...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

จัดโดยคณะและส่วนงาน ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Card image cap

วันที่รับสมัคร 10 พ.ย. 65 - 12 ธ.ค. 65
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 2,099 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 2 ก.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 4,700 บาท


Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66
รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 3,500 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 2,100 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65
สะสมหน่วยกิต
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 5,600 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 พ.ค. 65 - 30 พ.ย. 65
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 1,599 บาท


Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 พ.ค. 65 - 20 พ.ย. 65

มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 3,600 บาท


Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 6 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65
สะสมหน่วยกิต
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 5,100 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 22 พ.ย. 65 - 15 ธ.ค. 65
รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 60,600 บาท


Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 1,600 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 25 ส.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ไม่มีค่าใช้จ่าย


Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 66
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ไม่มีค่าใช้จ่าย


Card image cap

วันที่รับสมัคร 4 ก.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65
สะสมหน่วยกิต
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 30,600 บาท


Card image cap

วันที่รับสมัคร 17 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 65
สะสมหน่วยกิต
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ไม่มีค่าใช้จ่าย


Card image cap

วันที่รับสมัคร 17 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 65
สะสมหน่วยกิต
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ไม่มีค่าใช้จ่าย


Card image cap

วันที่รับสมัคร 21 พ.ย. 65 - 2 ธ.ค. 65
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
มีเงื่อนไขในการรับสมัคร
ราคา 1,930 บาท


ใบรับรองสมรรถนะ

ใบรับรองสมรรถนะ (Competency Certificate) เป็นประกาศนียบัตรการันตีความสามารถและสมรรถนะเฉพาะด้านจากการเรียนรู้อบรมระยะสั้น โดยที่ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองสมรรถนะเมื่อสำเร็จการเรียนในหลักสูตร และผ่านการประเมินผลในหลักสูตรอบรมระยะสั้น

Learn more