Entaneer Academy
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Entaneer Academy ช่องทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการสานฝันอาชีพวิศวกรในอนาคตเพียงเริ่มต้นด้วย การสมัครเป็นสมาชิกเพื่อค้นหาตัวตนไปพร้อมกับ Entaneer Academy
เริ่มเรียนกันเลย รายละเอียดเพิ่มเติม
ทำไมถึงต้องมี
Entaneer Academy

เมื่อรูปแบบการเรียนรู้ในยุคสมัยเปลี่ยนไปจากเดิมการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองช่วยสร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสร้างสรรค์อาชีพและธุรกิจในโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด Entaneer Academy เป็นช่องทางการเรียนรู้ช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการศึกษาในหลากหลายรูปแบบผู้เรียนสามารถค้นหาตัวตนไปพร้อมกับเก็บสะสมหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในระบบของ Credit Bank เพื่อวางแผนการศึกษาในอนาคต และ เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนารอบด้านทำให้การศึกษาดำเนินไปสู่เป้าหมาย ที่วางไว้ และ ทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ

COURSE OFFER
การเข้ามาเรียนกับ Entaneer Academy เป็นการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ทางวิศวกรรม ที่สามารถเรียนรู้ได้จากการได้ลงมือทำจริงและร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม ที่จะมาตอบคำถามไขข้อสงสัยผ่านแนวทางการเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ ทั้งในระบบการเรียนในสถานที่ (On-site) การเรียนในระบบออนไลน์ (On-line) และการเรียนด้วยตัวเองผ่านระบบ MOOCที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการยกระดับทาง การศึกษาให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุด
หลักสูตร
Entaneer Academy
หลักสูตร Entaneer Academy Courses ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเอง และเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมให้ก้าวทันทุกบริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคม
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 6,000 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,200 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,200 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,200 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,200 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 14 เม.ย. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 10,400 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 ก.พ. 2566 - 28 เม.ย. 2566
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 10,400 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
กิจกรรม
Entaneer Academy
กิจกรรม Entaneer Academy ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเอง และเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมให้ก้าวทันทุกบริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคม
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ต.ค. 2565 - 28 ต.ค. 2565

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Entaneer Academy TCAS

รับสมัครถึง 30 มีนาคม 2566Entaneer Academy จะเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ บ่มเพาะและพัฒนา นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้เรียน ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรม


รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ!!
ศูนย์ Engineering Academy คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่เติมเต็มความรู้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่และรู้จักตัวเองควบคู่กับสานฝันแก่ผู้เรียนที่มีเป้าหมายจะเป็นวิศวกรที่มีความสามารถในอนาคต