1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนให้ถูกต้องหรือสมัครผ่านการเชื่อมต่อกับบัญชีแพลต ฟอร์มออนไลน์ของท่านข้อมูลที่ท่านกรอกเป็น ข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการออกใบรับรองสมรรถนะ หรือใบระเบียนการศึกษา(Non-degreeTranscript) ทั้งนี้ท่านสามารถขึ้นทะเบียนได้เพียงหนึ่งบัญชี เท่านั้น
กรุณากรอกและตรวจสอบข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลให้ถูกต้อง ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อสิทธิประโยชน์และ การยืนยันตัวตนของท่านพร้อมอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ“นโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล”กดยืนยันก่อนเข้าสู่ลำดับขั้นตอนถัดไป
เลือกช่องทางสำหรับการรับรหัสOTPหนึ่งช่องทาง เท่านั้นและนำรหัส6ตัวดังกล่าวกรอกในช่องที่ กำหนดให้เพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนการลง ทะเบียน
โปรดตั้งรหัสผ่านจำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป โดยประกอบไปด้วย
1. ชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษต้องไม่ถูกตั้งเป็น รหัสผ่าน
2. ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
3. ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
4. สามารถเพิ่มอักขระพิเศษอื่นๆ
นาย.............................
Mr..........................
Learner Account :
.........................@lifelong.cmu.ac.th
Learner ID : .....................
Register date : ..............
ENG
สมัครสมาชิก

หรือ

*กรุณาตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง
คุณมีบัญชีผู้ใช้แล้วใช่ไหม ?
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU LE
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

  CMU LE เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ CMU LE เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ CMU LE เช่น การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนร่วม การลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ CMU LE (https://www.lifelong.cmu.ac.th/)

  CMU LE คำนึงถึงความยินยอมของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ ตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือกฎหมายอื่นจะกำหนดให้ทำได้

 2. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

  CMU LE มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ CMU LE ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลาที่เข้า-ออก ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ CMU LE จะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

  โดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจารจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  CMU LE เก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ CMU LE ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 23 ที่กำหนดว่า แม้จะได้รับความยินยอมให้เก็บข้อมูลแล้วก็ตาม แต่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมและระยะเวลาที่คาดหมายได้ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลของผู้ประกอบการและตัวแทนที่เป็นผู้เก็บข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ นอกจากนี้ ยังต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลให้ทราบด้วย เช่น สิทธิเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล สิทธิคัดค้านการเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิร้องเรียนว่า มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายนี้ ฯลฯ ซึ่ง CMU LE ได้กำหนดไว้เป็นนโยบายที่สำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 4. ข้อจำกัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

  CMU LE จะไม่ยินยอมให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มี กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  CMU LE จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายประกันสุขภาพทางโทรศัพท์ การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น

 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  CMU LE มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

  CMU LE ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้ นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการเท่านั้น ตามมาตรา 27 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 6. ข้อแนะนำในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ CMU LE ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าสู่ระบบของ CMU LE โดยท่านมีหน้าที่รักษาหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้

 7. การใช้คุกกี้ (Cookies)

  คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ CMU LE ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มี ประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบ ไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของ คุกกี้หรือไม่ก็ได้

 8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  CMU LE อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น CMU LE ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th ของ CMU LE

 9. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ CMU LE

  CMU LE กำหนดให้เจ้าหน้าที่ CMU LE ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ CMU LE

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ยืนยันรหัส OTP
ตั้งค่ารหัสผ่าน
  ข้อแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน
 • ชื่อหรือนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) จะต้องไม่มีอยู่ในรหัสผ่าน
 • รหัสต้องประกอบด้วย ตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก(a-z) พิมพ์ใหญ่(A-Z)
 • รหัสต้องประกอบด้วย ตัวเลข (0-9)
 • รหัสควรมีเครื่องหมายผสมกัน
ลงทะเบียนสำเร็จ

Learner ID
Username
* อีเมล์ใช้ในการเข้าสู่ระบบผู้เรียน Lifelong